Leveringsvoorwaarden

Bekijk hier onze privacyverklaring.

Artikel 1 Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. De Munk: De besloten vennootschap De Munk Carpets B.V., gevestigd te Heemskerk.
 2. Algemene voorwaarden: Onderhavige algemene voorwaarden van De Munk.
 3. Opdrachtgever: de natuurlijke- of rechtspersoon die met De Munk een overeenkomst aangaat tot levering van zaken en/of tot het verrichten en leveren van diensten. Onder opdrachtgever wordt ook verstaan de natuurlijke- of rechtspersoon die een offerte laat uitbrengen door De Munk.
 4. Overeenkomst: De in lid 3 omschreven overeenkomst.
 5. Het werk: het totaal van de overeengekomen werkzaamheden en diensten (inclusief eventueel ontwerp) en/of leveringen.

Artikel 2 Toepasselijkheid

 1. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen alsmede de overeenkomsten, tenzij tussen partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.
 2. De Munk wijst de toepasselijkheid van eventuele algemene en/of bijzondere voorwaarden van opdrachtgever uitdrukkelijk van de hand.
 3. Door het plaatsen van een opdracht en/of aangaan van een overeenkomst, aanvaardt opdrachtgever de algemene voorwaarden en worden de algemene voorwaarden geacht (stilzwijgend) onderdeel uit te maken van de overeenkomst.
 4. Indien enige bepaling uit de algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van de algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen partijen in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepaling over een te komen. Hierbij zal zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige of vernietigde bepaling in acht worden genomen.
 5. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.
 6. Indien De Munk niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat De Munk in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

Artikel 3 Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomst

 1. Alle aanbiedingen en offertes van De Munk zijn volledig vrijblijvend, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 2. Een overeenkomst komt pas tot stand nadat deze door De Munk schriftelijk is bevestigd, dan wel op het moment dat door De Munk in uitvoering wordt gegeven aan de inhoud van de overeenkomst of door toezending/uitreiking van de daarop betrekking hebbende factuur aan opdrachtgever.
 3. Een schriftelijke bevestiging van De Munk wordt geacht correct en akkoord te zijn bevonden, indien niet binnen vijf werkdagen na verzending door De Munk schriftelijke bezwaren zijn ontvangen.
 4. Mondelinge toezegging door en afspraken met ondergeschikten van De Munk binden haar niet dan nadat en voor zover zij door De Munk schriftelijk zijn bevestigd.
 5. Indien, na de totstandkoming van de overeenkomst, in de uitvoering daarvan wijzigingen worden verlangd door de opdrachtgever, dienen deze tijdig en schriftelijk ter kennis van De Munk te worden gebracht. De Munk behoudt zich het recht voor op om basis van bovenbedoelde wijziging een aanpassing in de prijs aan te brengen.
 6. Indien door De Munk aan opdrachtgever een model, monster, voorbeeld en/of andere gegevens zijn verstrekt, zijn deze slechts verstrekt ter aanduiding. De te leveren zaken kunnen afwijken, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk tussen partijen is overeengekomen dat de te leveren zaken conform het model, monster of voorbeeld zullen zijn.

Artikel 4 Ontbinding

 1. Opzegging van de overeenkomst is niet mogelijk, behoudens de in de algemene voorwaarden genoemde uitzonderingen.
 2. Indien een partij in gebreke blijft aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst te voldoen, is de andere partij -buiten hetgeen in de overeenkomst is bepaald- gerechtigd de overeenkomst door middel van een aangetekend schrijven of deurwaardersexploot buitengerechtelijk te ontbinden. De ontbinding zal pas plaatsvinden nadat -voor zover noodzakelijk- de in gebreke zijnde partij schriftelijk op de hoogte is gesteld van de ingebrekestelling en hem een redelijke termijn is geboden om het gebrek te zuiveren.
 3. Voorts is de ene partij gerechtigd, zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling zal zijn vereist, buiten rechte de overeenkomst door middel van een aangetekend schrijven of deurwaardersexploot met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden indien:
 • de andere partij (voorlopige) surséance van betaling aanvraagt of hem (voorlopige) surséance van betaling wordt verleend;
 • de andere partij zijn eigen faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard;
 • op de andere partij de -voorlopige- toepassing van de schuldsaneringsregeling krachtens de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen wordt uitgesproken;
 • de onderneming van de andere partij wordt geliquideerd;
 • de andere partij zijn huidige onderneming staakt;
 • buiten toedoen van deze partij op een aanmerkelijk deel van het vermogen van de andere partij beslag wordt gelegd, dan wel indien de andere partij anderszins niet langer in staat moet worden geacht de verplichtingen uit de overeenkomst na te kunnen komen.
 1. Indien de opdrachtgever op het moment van de ontbinding reeds prestaties ter uitvoering van de overeenkomst had ontvangen, kan hij de overeenkomst slechts gedeeltelijk ontbinden en wel uitsluitend voor dat gedeelte, dat door of namens De Munk nog niet is uitgevoerd.
 2. Bedragen die De Munk vóór de ontbinding aan de opdrachtgever heeft gefactureerd in verband met hetgeen zij reeds ter uitvoering van de overeenkomst heeft gepresteerd, blijven onverminderd door de opdrachtgever aan haar verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.
 3. Indien de opdrachtgever, na -voorzover noodzakelijk- deswege in gebreke te zijn gesteld, enige verplichting voortvloeiende uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, is De Munk gerechtigd haar verplichtingen jegens de opdrachtgever op te schorten, zonder daardoor tot enige schadevergoeding jegens de opdrachtgever gehouden te zijn. Hiertoe is De Munk eveneens gerechtigd in de onder lid 3 van dit artikel bedoelde omstandigheden.

 

Artikel 5 Prijzen

 1. Alle opgegeven prijzen zijn exclusief omzetbelasting (B.T.W.) en andere door overheden opgelegde heffingen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders aangegeven.
 2. Indien na het sluiten van de overeenkomst de prijzen van materialen, grondstoffen of halffabricaten, lonen premies van welke aard dan ook, vrachten, belastingen, valutakoersen en/of ander factoren die de prijs van zaken of diensten beïnvloeden een wijziging ondergaan, is De Munk gerechtigd deze wijziging dienovereenkomstig aan opdrachtgever door te berekenen.
 3. In het geval een prijsverhoging plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, heeft opdrachtgever het recht om, mits binnen vijf dagen na kennisgeving schriftelijk aan De Munk gemeld, de overeenkomst op te zeggen en te volstaan met betaling van de reeds geleverde prestaties door De Munk op basis van de voor de verhoging geldende prijzen.
 4. Opdrachtgever is niet tot, de in lid 3 bedoelde, opzegging bevoegd indien sprake is van prijsverhogingen waartoe De Munk op grond van wettelijke bepalingen bevoegd, dan wel verplicht is, alsmede prijsverhogingen ten gevolge van algemene prijsstijgingen voor zover deze minder bedragen dan 10% van de oorspronkelijk overeengekomen prijs.
 5. Wanneer opdracht voor rekening van derden wordt verstrekt, kan opdrachtgever geen aanspraak maken op verstrekking van kosteloze afzonderlijke of gesplitste facturen aan deze derden. Opdrachtgever blijft aansprakelijk voor de gehele vordering.

 

Artikel 6 Annulering

 1. Annulering van de opdracht is alleen mogelijk indien de door De Munk bestelde zaken ten behoeve van de opdracht nog niet onherroepelijk zijn.
 2. Opdrachtgever is bij annulering onder in lid 1 genoemde omstandigheden een schadevergoeding van 15% van de opdrachtsom verschuldigd aan De Munk.

Artikel 7 Uitvoering overeenkomst

 1. De Munk bepaalt de wijze waarop volgens haar de overeenkomst dient te worden uitgevoerd en is gerechtigd de overeenkomst, of onderdelen daarvan, uit te besteden aan of te laten verrichten door niet bij haar in dienst zijnde derden, indien dit naar mening van De Munk een goede of efficiënte uitvoering van de overeenkomst bevordert.
 2. De Munk kan niet aansprakelijk gesteld worden voor gebruikelijke toleranties in maten, gewichten, kleur(echtheid), bowing, finish van de pool, shading en dergelijke van de geleverde zaken.
 3. De Munk is gerechtigd de overeenkomst naar redelijkheid in gedeelten uit te voeren en te factureren.
 4. Indien de overeenkomst slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, zal het restant voor nalevering worden genoteerd. Opdrachtgever zal hierover worden geïnformeerd en is alsdan gerechtigd, binnen acht dagen na de kennisgeving, de overeenkomst schriftelijk voor het niet uitgevoerde gedeelte te ontbinden. Opdrachtgever kan in een dergelijk geval geen aanspraak maken op schadevergoeding.
 5. Een door De Munk opgegeven opleveringsdatum is altijd indicatief. Indien De Munk niet kan voldoen aan de opgegeven opleveringsdatum, zal zij hiervan zo spoedig mogelijk melding doen aan opdrachtgever en hierbij de te verwachten nieuwe opleveringsdatum aangeven. Opdrachtgever kan in een dergelijk geval geen aanspraak maken op schadevergoeding.
 6. Indien opslag en/of vervoer van de af te leveren zaken is overeengekomen, geschiedt dit voor rekening en risico van de opdrachtgever.
 7. In geval van zogenaamde zichtleveringen of leveringen in consignatie, is opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade (waaronder is begrepen diefstal) aan de geleverde zaken. In geval van diefstal is opdrachtgever gehouden het bedrag op de zicht- of consignatiebon aan De Munk te voldoen.
 8. De Munk is gerechtigd voorrijkosten in rekening te brengen bij opdrachtgever, mits dit bij sluiten van de overeenkomst is bepaald.
 9. Tenzij anders is overeengekomen, geschiedt levering vanaf het magazijn van De Munk.
 10. Opdrachtgever is gehouden de zaken op het vastgestelde aflevertijdstip in ontvangst te nemen. Indien opdrachtgever de zaken niet op dit tijdstip in ontvangst neemt of wenst te nemen, worden de zaken desalniettemin geacht te zijn geleverd aan opdrachtgever. De Munk is dan gerechtigd, onverminderd andere rechten van De Munk op de zaken, de zaken voor rekening en risico van opdrachtgever af te voeren en op te slaan, zonder dat hiervoor een ingebrekestelling vereist is. De Munk heeft het recht de zaken opgeslagen te houden totdat de kosten van het vervoer en opslag door opdrachtgever zijn voldaan. Artikel 14 van deze algemene voorwaarden, blijft onverminderd van kracht.

Artikel 8 Onvoorzienbare complicaties

 1. Wanneer zich onvoorziene complicaties voordoen, doet De Munk hiervan zo spoedig mogelijk mededeling aan de opdrachtgever.
 2. Eventuele extra kosten die De Munk moet maken in verband met een onvoorziene complicatie die onmiddellijk handelen noodzakelijk maakt en die redelijk zijn ter beperking van de schade, dienen door de opdrachtgever te worden vergoed.
 3. In het geval de onvoorziene complicatie niet onmiddellijk handelen vereist, kan de opdrachtgever meer- of minderwerk opdragen.

 

Artikel 9 Verplichtingen van de opdrachtgever

 1. De opdrachtgever informeert De Munk tijdig over wijzigingen van zijn adres en/of telefoonnummer alsmede over een wijziging in de eventueel overeengekomen locatie van levering.
 2. Indien de voortgang van het werk wordt vertraagd door omstandigheden als bedoeld in

Lid 1 van dit artikel en dit de opdrachtgever kan worden toegerekend, dan wel de levering wordt vertraagd door andere omstandigheden die de opdrachtgever kunnen worden toegerekend, dient de opdrachtgever de daaruit voortvloeiende schade van De Munk te vergoeden.

 1. Door opdrachtgever voor de uitvoering van de overeenkomst aan De Munk ter beschikking gestelde zaken als tekeningen, modellen, fotografische opnamen, monsters, ontwerpen, logo’s, mallen, etc., worden na uitvoering van de overeenkomst op kosten van opdrachtgever geretourneerd. De Munk heeft het recht de teruggave op te schorten zolang opdrachtgever niet aan al haar verplichtingen jegens De Munk heeft voldaan.

Artikel 10 Reclame

 1. Opdrachtgever dient bij aflevering het geleverde op zichtbare gebreken te controleren. Eventuele door opdrachtgever geconstateerde gebreken dienen onmiddellijk door opdrachtgever gemeld te worden aan De Munk en binnen vijf dagen na levering door opdrachtgever schriftelijk worden bevestigd aan De Munk. Opdrachtgever dient in ieder geval te onderzoeken of de kwaliteit en/of de kwantiteit van het geleverde overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen dienaangaande zijn overeengekomen.
 2. Overige reclames dienen door opdrachtgever binnen acht dagen na openbaring van het gebrek, schriftelijk ter kennisneming van De Munk te zijn gebracht.
 3. Reclames met betrekking tot een deel van de overeenkomst kunnen niet tot ontbinding van de hele overeenkomst leiden, tenzij dit onlosmakelijk met elkaar verbonden is.
 4. De Munk moet altijd in de gelegenheid worden gesteld een ingediende klacht te beoordelen en gelegenheid geboden worden een geconstateerd gebrek te herstellen.
 5. Reclames schorten de betalingsverplichting van de opdrachtgever niet op.

Artikel 11 Aansprakelijkheid

 1. Behoudens bepalingen van dwingend recht alsmede met inachtneming van de rechtsregels van de redelijkheid en billijkheid, is De Munk niet gehouden tot enige vergoeding van schade van welke aard dan ook, direct of indirect, ontstaan aan zaken dan wel personen bij of van de opdrachtgever of een derde, welke schade is ontstaan als een gevolg van de uitvoering van de overeenkomst.
 2. De onder lid 1 genoemde aansprakelijkheidsbeperking geldt niet in geval van opzet en/of bewuste roekeloosheid van De Munk.
 3. De Munk heeft te allen tijde het recht, indien en voor zover mogelijk, eventuele schade van de opdrachtgever ongedaan te maken. Hiertoe wordt tevens gerekend het recht van De Munk maatregelen te treffen die eventuele schade te voorkomen dan wel te beperken.
 4. De Munk is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade wordt louter verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van De Munk aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan De Munk toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
 5. De aansprakelijkheid van De Munk is in ieder geval beperkt tot de uitkering die plaatsvindt onder de verzekering van De Munk tegen aansprakelijkheid, vermeerderd met het bedrag van een eventueel eigen risico.
 6. In geval derden De Munk aanspreken voor schade, veroorzaakt door een handelen/nalaten van De Munk en/of haar ondergeschikten, zal opdrachtgever De Munk onvoorwaardelijk vrijwaren in die gevallen waarin De Munk ten opzichte van opdrachtgever niet (meer) aansprakelijk is, hetzij op grond van deze voorwaarden, hetzij anderszins. In het geval dat De Munk desondanks gehouden is schadevergoeding aan derden te voldoen, dan heeft De Munk het recht van regres op de opdrachtgever. Dit recht van regres strekt zich uit over het door De Munk te betalen/betaalde schadevergoeding, alsmede rente en kosten in de zin van artikel 6:96 lid 2 sub a t/m c BW.
 7. Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering gaat over op opdrachtgever op het moment waarop de zaken door De Munk in de macht van de opdrachtgever worden gebracht. Ingeval de situatie beschreven in artikel 7 lid 10 zich voordoet, geldt dat de zaken worden geacht in de macht van opdrachtgever te zijn gebracht.

Artikel 12 Garantie

 1. Behoudens bepalingen van dwingend recht, geeft De Munk een garantie van een termijn van zes maanden na oplevering op materiaal- en fabricagefouten.
 2. Indien door de toeleverancier een verdergaande garantie aan De Munk wordt gegeven dat de in het vorige lid genoemde termijn, zal deze garantie, in afwijking van het in het vorige lid bepaalde, ook gelden voor de opdrachtgever.
 3. De garantie vervalt indien:
 • niet wordt voldaan aan het in artikel 10 van de algemene voorwaarden bepaalde;
 • de gebreken zijn veroorzaakt door fouten, ondeskundig gebruik, onzorgvuldigheid, onjuiste behandeling en/of verzuim van de opdrachtgever of zijn rechtsopvolger, dan wel door van buiten komende oorzaken;
 • gedurende de garantietermijn zonder schriftelijke toestemming van De Munk aan een derde opdracht is verstrekt van welke aard dan ook om aan het werk of de (on)roerende zaken waarop het werk betrekking had voorzieningen te treffen, dan wel wanneer de opdrachtgever zelf zodanige voorzieningen heeft getroffen;
 • de opdrachtgever niet aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.
 1. De zogenaamde Recoloured Patchwork Carpets en Recoloured Carpets worden voornamelijk gefrabiceerd uit oude tapijten. Deze tapijten worden bovendien speciaal behandeld om een versleten uiterlijk te krijgen. De Munk geeft op deze tapijten, in afwijking van lid 1 van dit artikel, geen garantie.
 2. De Munk geeft, in afwijking van lid 1 van dit artikel, geen garantie op bepaalde afwerkranden. Indien deze situatie zich voordoet, zal De Munk daarvan melding maken aan opdrachtgever.

 

Artikel 13 Overmacht

 1. In geval van overmacht van De Munk zullen haar verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst worden opgeschort, zolang de overmachttoestand voortduurt.
 2. Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van De Munk onafhankelijke omstandigheid, die de nakoming van de overeenkomst blijvend of tijdelijk verhindert en welke noch krachtens wet, noch naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid voor haar risico behoort te komen.
 3. Zodra zich bij De Munk een overmachttoestand voordoet als in het eerste lid van dit artikel bedoeld, zal zij daarvan mededeling doen aan de opdrachtgever.
 4. Voor zover daaronder niet reeds begrepen, wordt onder overmacht tevens verstaan: werkstaking, bedrijfsbezetting, blokkades, embargo, overheidsmaatregelen, oorlog, revolutie, terrorisme en/of enig daaraan gelijk te stellen toestand, stroomstoringen, storingen in elektronische communicatielijnen, brand, ontploffing en andere calamiteiten, waterschade, overstroming, aardbeving en andere natuurrampen, alsmede omvangrijke ziekte van epidemiologische aard van personeel.
 5. De opschorting zal echter niet gelden voor verplichtingen waarop de overmacht geen betrekking heeft en reeds voor het intreden van de overmachttoestand zijn ontstaan.
 6. Indien de overmachttoestand drie maanden heeft geduurd, of zodra vaststaat dat de overmachttoestand langer dan drie maanden zal duren, is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst tussentijds te beëindigen zonder inachtneming van enige opzegtermijn. De opdrachtgever is ook na zodanige beëindiging van de overeenkomst gehouden de door hem aan De Munk verschuldigde vergoedingen, die betrekking hebben op de periode vóór de overmachttoestand, aan De Munk te betalen.
 7. De Munk is tijdens de overmachttoestand niet gehouden tot vergoeding van enigerlei schade van of bij de opdrachtgever, noch is zij daartoe gehouden na beëindiging van de overeenkomst als in het vorige lid van dit artikel bedoeld.

Artikel 14 Betaling

 1. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, zijn de door De Munk gehanteerde tarieven:
  • gebaseerd op de bij de overeenkomst voor de uitvoering van het werk vermeldde van belang zijnde feitelijke gegevens;
  • exclusief omzetbelasting en eventuele andere bijkomende kosten, waaronder reis- en verblijfkosten;
 1. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen geschiedt betaling aan De Munk à contant bij de oplevering van het werk of onmiddellijk na het verrichten van diensten. Gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling kan worden geëist door De Munk.
 2. Bij aankopen of werk op rekening dienen de facturen uiterlijk veertien dagen na factuurdatum door opdrachtgever voldaan te zijn, zonder enige aftrek, verrekening of compensatie, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overgekomen. Een situatie als bedoeld in art. 7 lid 10 van deze algemene voorwaarden, levert geen grond op af te wijken van de betalingstermijn.
 3. Bij overschrijding van de in lid 3 genoemde termijn is, behoudens dwingend recht, de opdrachtgever vanaf de dag dat die termijn is verlopen in verzuim, zonder dat daartoe enige nadere ingebrekestelling zijdens De Munk benodigd zal zijn. In een dergelijk geval is de opdrachtgever de wettelijke (handels-)rente verschuldigd, vermeerderd met 2% op jaarbasis, over het openstaande bedrag, vanaf de datum waarop betaald had moeten zijn, waarbij een gedeelte van een maand voor een gehele maand wordt gerekend.
 4. Indien opdrachtgever in verzuim is geraakt zoals bedoeld in lid 4 van dit artikel, is opdrachtgever tevens de buitengerechtelijke en gerechtelijke incassokosten verschuldigd, behoudens regels van dwingend recht. Deze kosten bedragen 15% over de openstaande hoofdsom, met een minimum van € 50,=. Ingeval opdrachtgever een particulier is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, zullen de buitengerechtelijke incassokosten worden berekend conform het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.

Artikel 15 Intellectuele eigendomsrechten

 1. De voor de uitvoering van de overeenkomst gebruikte tekeningen, modellen, fotografische opnamen, monsters, modellen, ontwerpen, logo’s, opgegeven afmetingen, opgegeven hoeveelheden, dessins, sjablonen, materialen en/of voorbeelden, worden en/of blijven te allen tijde (intellectueel) eigendom van De Munk.
 2. De in dit artikel bedoelde zaken mogen zonder voorafgaande toestemming van De Munk niet gebruikt worden, verveelvoudigd worden, ter inzage gegeven worden, ter beschikking aan derden gegeven worden en/of gepubliceerd worden. Noch mogen over deze zaken mededelingen gedaan worden aan derden.
 3. De in lid 1 bedoelde zaken dienen door opdrachtgever op eerste verzoek terstond aan De Munk geretourneerd te worden.
 4. Ook indien opdrachtgever kosten in rekening heeft gekregen voor de zaken als bedoeld in lid 1, geldt dit artikel onverkort.
 5. Dit artikel geldt niet voor de door opdrachtgever ter beschikking gestelde zaken.

Artikel 16 Eigendomsvoorbehoud

 1. Alle geleverde en nog te leveren zaken blijven uitsluitend eigendom van de Munk, totdat alle vorderingen die De Munk op opdrachtgever heeft of zal krijgen, waaronder in ieder geval de vorderingen genoemd in artikelen 7 lid 10 en 14 lid 4 en 5 van deze algemene voorwaarden en/of artikel 3:92 lid 2 BW, volledig zijn betaald.
 2. Zolang de eigendom van de zaken nog niet op opdrachtgever is overgegaan, mag deze de zaken niet verpanden of aan derden enig ander recht daarop verlenen, behoudens binnen de normale uitoefening van zijn bedrijf. Opdrachtgever verplicht zich op eerste verzoek van De Munk mee te werken aan de vestiging van een pandrecht op de vordering die opdrachtgever uit hoofde van doorlevering van de zaken op zijn afnemers verkrijgt of zal verkrijgen.
 3. Opdrachtgever is verplicht de zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn afgeleverd met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van De Munk te bewaren.
 4. De Munk is gerechtigd de zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn afgeleverd en nog bij opdrachtgever aanwezig zijn terug te nemen indien opdrachtgever in verzuim is met de nakoming van zijn betalingsverplichting of in betalingsmoeilijkheden verkeert of dreigt te gaan verkeren. Opdrachtgever zal De Munk te allen tijde vrije toegang verlenen tot zijn terrein en/of gebouwen ter uitoefening van de rechten van De Munk.
 5. Voormelde onder lid 1 tot en met 4 opgenomen bepalingen laten de overige aan De Munk toekomende rechten onverlet.
 6. Opdrachtgever komt geen retentierecht toe.
 7. De Munk blijft te allen tijde eigenaar van de zaken die op zicht of in consignatie zijn geleverd en van de modellen, monsters, voorbeelden en/of andere gegevens als bedoeld in art. 3 lid 6.
 8. Aan opdrachtgever verstrekte stalenpresentaties blijven te allen tijde eigendom van De Munk. Deze stalenpresentaties dienen op eerste verzoek van De Munk onmiddellijk te worden geretourneerd. Indien opdrachtgever nalaat de stalenpresentaties te retourneren dan wel beschadigd retourneert, is opdrachtgever de kosten van het vervangen of repareren van de stalenpresentaties verschuldigd aan De Munk.

Artikel 17 Toepasselijk recht

Op alle aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan, waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing. Voorts is uitsluitend de rechtbank Alkmaar bevoegd kennis te nemen van geschillen die voortvloeien uit overeenkomst als bedoeld in art. 1 lid 4, waaronder begrepen het tekortschieten van één der partijen.

Indien opdrachtgever een natuurlijke persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf wordt de bevoegde rechtbank bepaald aan de hand van de regels uit het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering.

Deze algemene voorwaarden zijn op 4 december 2012 gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer: 37094175